kredyt mieszkaniowy opole

1 lipca 2023 r. wchodzi w życie rządowy program Bezpieczny kredyt 2%, który ma za zadanie ułatwić dostęp do finansowania osobom, które nie posiadały do tej pory nieruchomości i mają trudności z uzyskaniem komercyjnego kredytu hipotecznego w odpowiedniej kwocie.

Kto może skorzystać z programu?

  1. Osoba w wieku do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku dwóch kredytobiorców, przynajmniej jeden z nich nie może mieć więcej niż 45 lat.
  2. Małżonkowie, singiel, para w związku nieformalnym ale posiadająca przynajmniej jedno dziecko.
  3. Osoba, która nie posiada i nie posiadała mieszkania ani domu.
  4. Osoba, która nie posiada i w ostatnich 36 miesiącach nie posiadała kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup mieszkania, domu, spółdzielczego własnościowego prawa czy budowę domu.

Od tych reguł są wyjątki:

 

Wyjątek 1 – kredytobiorca i osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego mogli odziedziczyć do 50% udziałów w jednej nieruchomości. Otrzymają jednak kredyt tylko jeśli nie zamieszkują w tej nieruchomości od co najmniej 12 miesięcy. Kredyt nie może jednak zostać przeznaczony na wykup udziałów lecz na zakup jakiegoś innego mieszkania LUB

 

Wyjątek 2 – kredytobiorca i osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego posiadają lub posiadały jeden dom lub mieszkanie, które zostało wyłączone z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego. LUB

 

Wyjątek 3 – kredytobiorca lub osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe posiadał prawo własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, które było nabyte w drodze dziedziczenia lub darowizny, które kredytobiorca ten lub osoba ta zbyli przed ukończeniem 18 lat

 

W przypadku małżeństw posiadających rozdzielność majątkową istnieje możliwość samodzielnego przystąpienia do bezpiecznego kredytu 2% pod warunkiem, że kredytobiorca spełnia warunki programu, a jego współmałżonek nie posiada oraz nie posiadał nieruchomości w trakcie trwania związku małżeńskiego.

 

Maksymalna kwota kredytu i wkładu własnego

Wkład własny może wynieść max. 200 tys. zł i nie więcej niż 20% kwoty wydatków.

Jeśli wkładem jest jedynie działka, to suma wartości działki i kwoty kredytu nie może przekroczyć 1 mln zł.

Maksymalna kwota kredytu

– 500 tys. zł lub

– 600 tys. zł w przypadku małżeństwa lub pary w związku nieformalnym z dzieckiem. Samotny rodzic z dzieckiem również otrzyma kwotę 600 000 zł.

 

Jeśli kredyt udzielany jest w celu dokończenia rozpoczętej budowy domu, to suma wartości działki, wykonanych prac i kwoty kredytu max. 1 mln zł. Maksymalna kwota kredytu w takim przypadku jest niższa i wynosi 100 tys. zł dla singla i 150 tys. zł dla rodziny. To ograniczenie dotyczy jednak przypadku, gdy wartość wkładu własnego jest wyższa niż 200 000 zł.

 

W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m² mieszkania.

 

Na co można przeznaczyć pieniądze z preferencyjnego kredytu?

– budowa domu jednorodzinnego oraz zakup działki, w celu budowy na niej tego domu

– zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem

– realizacja inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy

– nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

 

Jak będzie wyliczana dopłata?

Raty kredytu bankowego będzie pomniejszała dopłata wyliczana w następujący sposób:

Dopłata = (wskaźnik BGK – 2%) / 12

Wskaźnik BGK, to średnie oprocentowanie na rynku pomnożone przez 90%.

Przy założeniu, że średnia stawka na rynku to np. 8% i bank zaoferuje klientowi oprocentowanie wynoszące np. 7,9%.

W takim przypadku BGK opublikuje wskaźnik = 7,2% (90%*8%)

Dopłata (w skali roku) = (wskaźnik – 2%) = 5,2%

Klient będzie miał oprocentowanie 7,9%, ale będzie płacił ratę na takim poziomie, jakby jego oprocentowanie wynosiło 7,9% – 5,2% = 2,7%.

 

W okresie dopłat kredytobiorcy będą spłacać kredyt w ratach malejących i dopłata będzie przysługiwała przez okres 10 lat.

 

Okres kredytowania

Minimalny okres kredytowania to 15 lat natomiast maksymalny to 35 lat lub 30 lat w zależności od banku.

 

Zdolność kredytowa

Istnieje szansa, że po wejściu w życie preferencyjnego kredytu relatywnie więcej osób będzie w stanie otrzymać kredyt mieszkaniowy. Program ten został tak skonstruowany, aby warunki jego otrzymania były zbliżone do tych sprzed okresu pandemii.

 

Przykładowy kredyt – wysokość raty

– kwota kredytu – 550 000 zł

– okres kredytowania – 30 lat

– I rata kredytu na standardowych warunkach (bez dopłaty, oprocentowanie 8,46%) – 5 405,28 zł   (rata malejąca) lub 4.213,44 zł (rata równa)

– I rata kredytu po dopłacie – 2 832,19 zł

– wysokość raty po 10 latach – 3 172,74 zł

 

Korzystając z preferencyjnego kredytu oszczędność w ratach wynosi zatem od 1.381,25 zł do 2.573,09 zł przy kredycie 550 tys. zł zaciągniętym na okres 30 lat.

 

Co może doprowadzić do przerwania wypłaty dopłat

Standardowo dopłaty mają być wypłacane przez 10 lat. Wypłata kolejnych dopłat może jednak zostać wstrzymana wcześniej.

 

Będzie to miało miejsce gdy:

 

– w okresie 24 miesięcy od zgłoszenia zakończenia budowy domu czy nabycia mieszkania, kredytobiorca nie rozpoczął w tym lokalu albo tym domu prowadzenia gospodarstwa domowego

 

– w okresie otrzymywania dopłat nieruchomość zostanie sprzedana (z wyjątkiem zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców);

 

– w okresie otrzymywania dopłat nieruchomość zostanie wynajęta lub użyczona;

 

– w okresie otrzymywania dopłat zmieniony zostanie sposób użytkowania nieruchomości lub jej części, w sposób, który uniemożliwia zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych;

 

– jeśli w okresie otrzymywania dopłat kredytobiorca nabył prawo własności innego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo nabył spółdzielcze prawo dotyczące innego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Wyjątek – chyba że prawo to nabył w drodze dziedziczenia;

 

– w okresie otrzymywania dopłat kredytobiorca trwale zaprzestał prowadzenia gospodarstwa domowego w lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym, chyba że:

a) jest w nim ono dalej prowadzone przez drugiego z kredytobiorców, albo

b) zaprzestanie to nastąpiło w związku wyłączeniem tego lokalu albo tego domu z użytkowania, z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy;

 

– w okresie otrzymywania dopłat w stosunku do kredytobiorcy ogłoszono upadłość;

 

–  w okresie otrzymywania dopłat stroną umowy bezpiecznego kredytu 2% przestał być kredytobiorca, który w dniu udzielania tego kredytu jako jedyny spełniał warunek < 45 lat;

 

– w okresie otrzymywania dopłat dokonano przedterminowej spłaty części bezpiecznego kredytu 2%, chyba że spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu, a spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją, lub łącznie z wniesionym wkładem własnym kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty 200 000 zł.

 

– w okresie otrzymywania dopłat zmieniono oprocentowanie ze stałego na zmienne;

 

– w okresie otrzymywania dopłat pozwoli się zamieszkać w mieszkaniu/domu osobie, która jest drugim rodzicem wspólnego dziecka, a która posiadała już mieszkanie lub dom. To samo wykluczenie dotyczy osoby, która nie jest rodzicem, ale w ostatnich 12 miesiącach była członkiem gospodarstwa domowego kredytobiorcy.

 

Podsumowując – Bezpieczny kredyt 2% może okazać się dobrym rozwiązaniem dla osób, dla których rata kredytu mieszkaniowego na standardowych warunkach znacznie przekraczała budżet domowy lub które w ostatnim czasie miały problem z uzyskaniem kredytu mieszkaniowego ze względu na zdolność kredytową.